FindMyGym.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens

Naam ondernemer: Chris Consultancy Company

Handelend onder de naam: FindMyGym

Vestigingsadres:

Botersloot 467 3011HE Rotterdam

KvK-nummer: 76589269

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:

  • Naam, voorna(a)m(en), adres, woonplaats, postcode, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, nationaliteit
  • Overige gegevens en zaken voor zover (i) wettelijk vereist of (ii) voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven of (iii) vrijwillig aangeleverd.

Wij verwerken geen Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doel van deze verwerking van persoonsgegevens

Wij leggen gegevens vast om:

  • Vragen te beantwoorden
  • Aanvragen voor proeflessen te delen met sportscholen
  • Aanvragen voor abonnementen te delen met sportscholen
  • De FindMyGym nieuwsbrief te sturen
  • Wettelijke verplichting i.v.m. boekhouding

Verwerking digitale- en/of internetgegevens

FindMyGym gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van de werkzaamheden, diensten en website van FindMyGym.

Deze gegevens worden aan derden verstrekt voor zover ze volledig geanonimiseerd dan wel niet naar jou herleidbaar zijn.

De website van FindMyGym verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie omtrent de bezoekers van haar website, waaronder het Internet Protocol (IP)-adres van de computer van bezoekers, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar de bezoeker is doorgelinkt naar de website van FindMyGym, het IP-adres van de Internet Service Provider van de bezoeker, het besturingssysteem van de bezoeker, de onderdelen, informatie en pagina’s van de website die de bezoeker heeft bezocht en/of bekeken, alsmede het materiaal dat de bezoeker doorstuurt of downloadt van de Website.

Doel van de verwerking van digitale- en/of internetgegevens

Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en om de website en dienstverlening van FindMyGym te optimaliseren.

Daarnaast kunnen deze gegevens worden gebruikt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

FindMyGym kan de door jou geplaatste review of de beoordeling ook plaatsen op andere websites die FindMyGym of haar partners in beheer hebben of waarvan zij de inhoud verzorgen. Jouw review kan vertaald en aangepast worden. Ook kunnen de reviews gedeeld worden met partners (waaronder sportscholen).

Tot slot kunnen we jouw gegevens delen indien wij een wettelijke verplichting hebben dit te doen of indien wij een rechtsvordering in willen stellen of ons moeten verdedigen tegen een juridische claim.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Overige persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen), maar vanzelfsprekend ook in overeenstemming met de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

Delen binnen groepsverband

Wij delen jouw persoonsgegevens binnen de groep waartoe FindMyGym behoort en dan alleen met medewerkers die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens.

Alle medewerkers zijn onderworpen aan geheimhouding.

Cookies

Deze website van FindMyGym maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op de hardware van bezoekers (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat. Op deze website worden verschillende cookies gebruikt:

Functionele cookies:

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.

Social media cookies:

Informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de op de website aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media partijen (zoals bijvoorbeeld Facebook, door de Facebook Pixel). Door op een social media button te klikken, wordt de bezoeker doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.

Analytische cookies:

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel bezoekers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de bezoeker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de Users.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

CookieNaamFunctieBewaartermijn
Google Analytics_gaEen analytische cookie die de gebruikers zijn/haar website bezoek meet2 Jaar
Google analytics_gidHoudt de individuele gebruikers uit elkaar die op hetzelfde netwerk zitten24 uur
FacebookfrAnalytische data verzamelen van de gebruiker zijn/haar Facebook account2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, dit kun je doen door contact op te nemen met info@findmygym.nl.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@findmygym.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om ons te mailen vanuit het bij ons bekende mailadres. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@findmygym.nl.

Datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze (mogelijkerwijs) leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van- of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. Indien je kennis hebt van een datalek of een mogelijk datalek vragen we je hier zo snel mogelijk melding van te maken. Wij pakken meldingen zo spoedig mogelijk op voor nader onderzoek en nemen die maatregelen die nodig zijn om verdere schade voor betrokkenen en ons te voorkomen. Zoals de wet vereist wordt een datalek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het datalek zijn betrokken.

Privacyverklaringen van derden

Op de website staan een aantal links naar andere websites en sportscholen vermeld. Hoewel deze websites en sportscholen met zorg zijn geselecteerd, kan FindMyGym geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met persoonsgegevens door deze organisaties.

Lees hiervoor het privacy statement (indien aanwezig) van de betreffende websites.

Overdracht van onderneming

FindMyGym behoudt in geval van de verkoop of overdracht van onze onderneming of bedrijfsmiddelen, of een deel daarvan, het recht voor de persoonsgegevens die wij van jou in ons bezit hebben mede door te geven. In geval van dergelijke verkoop of overdracht leveren wij een redelijke inspanning om de verkrijger de verplichting op te leggen de persoonsgegevens te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van dit Privacy Statement.

Na een dergelijke overdracht of verkoop kan je contact opnemen met de partij aan wie wij de persoonsgegevens hebben overgedragen, indien je vragen hebt over de verwerking van deze gegevens.

Wijzigingen

FindMyGym kan dit Privacy Statement aanpassen. De meest actuele versie van het Privacy Statement is altijd via de website van FindMyGym te raadplegen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11 april 2020.